सातौं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु - मिति २०७/०५/०७