बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम(Annual Plan & Roadmaps)

वालिङ नगरपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७५

नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमहरु - २०७५

वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन - २०७५

वालिङ नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम - २०७४

२० औं नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४-०७५ लागि व्यवसाय कर, घरनक्सापास दस्तुर तथा अन्य कर र शुल्कहरुको विवरण

२० औं नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४/२०७५ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

वालिङ नगरपालिकाको १९ औं नगरपरिषद्बाट पारित आ.व. २०७३/२०७४ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

मिति २०७२।१०।०४ गते दिउसो १:१७ बजे

आ.व. ०७३।०७४ को लागि एकिकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य कर तथा दस्तुरहरुको दररेटसहितको आन्तरिक राजश्वको विवरण

मिति २०७२।१०।०४ गते दिउसो १:१७ बजे

आ.व. २०७२/२०७३ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

वालिङ नगरपालिकाको १८ औं नगरपरिषद्बाट पारित आ.व. २०७२/२०७३ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

आ.ब.२०७१/७२ को समष्टिगत बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को समष्टिगत बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

Pages