सामाजिक सुरक्षा(Social Security)

आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको नामावली ( रकम सहित )

आ.व. २०७३-७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको विवरण

वडाअनुसारको डाटा राखिएको छ ।  PDF फाईल हेर्नुहोला ।

आ.व. २०७३।०७४ मा सामाजिक सूरक्षा भत्ता तथा बालसंरक्षण अनुदान पाउनेहरुको मूल अभिलेख

मिति २०७२।११।१६

समय ११:२३

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मूल अभिलेख २०७१/०७२

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मूल अभिलेख २०७१/०७२ 

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मूल अभिलेख २०७१/०७२

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मूल अभिलेख २०७१/०७२ 

भक्ताबृत्ति-अनुदान-पाउनेहरुको-मूल-अभिलेख-२०७२-७३-वालिङ-नगरपालिका

वालिङ-नगरपालिकाको आ.ब. २०७२/७३ को भक्ताबृत्ति अनुदान पाउनेहरुको मूल अभिलेख हेर्नाकोलागी तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

भक्ताबृत्ति-अनुदान-पाउनेहरुको-मूल-अभिलेख-२०७१/७२

सामाजिक भक्ताबृत्ति-अनुदान-पाउनेहरुको-मूल-अभिलेख-२०७१/७२ को हेर्नको लागी तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |