FAQs Complain Problems

आ.ब. २०७२-०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको परिचय पत्र नबिकरण गर्ने साथै बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना |

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको परिचय पत्र नबिकरण गर्ने साथै बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना |