४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मूल अभिलेख २०७१/०७२

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मूल अभिलेख २०७१/०७२