पाइप खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना