दोश्रो नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु- मिति २०७४/०३/१०